Regulamin


Pobierz regulamin w PDF

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
przez serwis greensender.pl

§ 1
Definicje pojęć użytych w regulaminie

 1. Usługobiorca podmiot, który podpisał umowę z Usługodawcą lub zawarł umowę automatycznie, poprzez opcje dostępne na stronie Serwisu. Usługobiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zobowiąże się do przestrzegania regulaminu.
 2. Usługodawca – DBMS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-803) w Al. Jerozolimskich 56C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 373905, posiadającą nr NIP: 527-264-47-02, nr REGON: 142741338 Właścicielem”.

 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która rozpoczyna korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności rejestruje się, wnioskuje o otrzymanie indywidualnych informacji, wnioskuje o zawarcie indywidualnej Umowy. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu Serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
 4. Strony – Usługodawca i Usługobiorca.
 5. Serwis – oznacza dedykowany zbiór Modułów Funkcjonalnych, dostępnych w technologii www. / strona www.greensender.pl. /
 6. Usługa – usługa oferowana przez Usługodawcę polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów informatycznych w celu ich przetwarzania, bez jednoczesnej obecności stron. Usługa ta jest świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy. Zasady udzielania i dostępu do usług zawiera Regulamin i Umowa. Usługa polega na zapewnieniu możliwości wysyłania przez Usługobiorcę wiadomości elektronicznych w formatach dostępnych w Serwisie.
 7. System informatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych.
 8. Regulamin – jest to niniejszy regulamin, który stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz.1204) z późniejszymi zmianami. Regulamin jest dostępny na stronie [www.greensender.pl], skąd może być pobrany i utrwalony na dysku twardym komputera Usługobiorcy i Użytkownika.
 9. Polityka Prywatności – dokument umieszczany na witrynie internetowej Greensender.pl w celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.
 10. Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy Usługobiorcą oraz Usługodawcą, która reguluje zasady korzystania przez Usługobiorcę z Serwis, a także prawa i obowiązki Stron, zawarta w sposób określony w § 3 ust. 1.
 11. Konto – konto, do którego dostęp Usługobiorcy możliwy jest wyłącznie po każdorazowym podaniu loginu i hasła, po wcześniejszym zarejestrowaniu się. W razie jakichkolwiek zmian w danych firmy/ osoby indywidualnej, korzystającej z serwisu, Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowaniu o tym Usługodawcy. Z poziomu Konta, Usługobiorca ma też możliwość przyznawania Subkont swoim współpracownikom.
 12. Subkonto – subkonto, do którego dostęp ustala zarejestrowany Usługobiorca. Dostęp do tego konta mają tylko osoby upoważnione przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób zarządzania Subkontami.
 13. Login – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, określany przez Usługobiorcę podczas rejestracji w Serwisie.
 14. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Usługobiorcy określone jw.
 15. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Usługobiorcę Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu. Każdy zainteresowany korzystaniem z usług będzie proszony o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłany jest E-mail zwrotny wraz z potwierdzeniem rejestracji.
 16. Formularz rejestracyjny – zbiór danych Użytkownika, dobrowolnie udostępnionych przez niego Usługodawcy, niezbędny do rejestracji i zawarcia umowy, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Formularz dostępny jest pod adresem: http://greensender.pl/panel/.
 17. Logowanie – każdorazowa czynność umożliwiająca korzystanie przez Użytkownika z Serwisu. Możliwa jedynie przy użyciu Loginu i Hasła.
 18. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
 20. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi – zgoda Użytkownika lub Usługobiorcy będącego osobą fizyczną na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych do celów związanych ze świadczeniem Usługi.
 21. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych – zgoda Użytkownika lub Usługobiorcy będącego osobą fizyczną na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych do celów marketingowych Usługodawcy.
 22. Zgoda marketingowa – zgoda Użytkownika lub Usługobiorcy na otrzymywania informacji handlowej Usługodawcy drogą elektroniczną.
 23. Awaria – oznacza stan Usługi, który uniemożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usługi, jednak z wyłączeniem sytuacji, w której brak możliwości korzystania z Usługi jest wynikiem okresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Regulaminu, lub jest wynikiem naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę, lub jest wynikiem działania siły wyższej.

 

§ 2.

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorców i Użytkowników z Serwisu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 2. Usługobiorca i Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych poszczególnych Usług, w przypadku jeżeli Usługodawca przygotował osobne regulaminy dla poszczególnych Usług.
 3. W zakresie nieuregulowanym w umowie z Usługobiorcą stosuje się postanowienia Regulaminu. W razie rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a Umową, postanowienia Umowy mają moc nadrzędną.
 4. Korzystanie z Serwisu oraz z Usług oznacza wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na warunki określone w Regulaminie. W przypadku Rejestracji obowiązkowe jest potwierdzenie zapoznania się i akceptacji warunków Regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Usługobiorców, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu. Ograniczenie świadczenia Usługi do niektórych Usługobiorców nie narusza praw nabytych, to jest Usługobiorcy, którzy zakupili już daną Usługę lub zawarli Umowę na jej świadczenie otrzymają umówione Usługi na ustalonych zasadach.
 6. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu, w tym Usług świadczonych przez Usługodawcę, osobie trzeciej, bez informowania o tym Usługobiorców.
 7. Usługobiorcy i Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
 8. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za zmianę Hasła po pierwszym zalogowaniu się, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Loginu, ewentualnego pseudonimu (nick) i Hasła. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zaleceń odnośnie środków bezpieczeństwa, w tym w szczególności do nie przekazywania Hasła oraz Loginu osobom trzecim oraz do regularnego zmieniania hasła. Usługodawca nie odpowiada za skutki utraty lub przekazania osobie trzeciej Loginu lub Hasła.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Usługobiorcę dokonania nadużycia dostępu do jego Konta lub subkonta w Serwisie bądź zaistnienia możliwości dokonania takiego nadużycia przez osoby trzecie (kradzież Loginu i Hasła), Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zaistniałym naruszeniu. Usługodawca dokona zablokowania dostępu do Konta. Usługodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez nadużycie przez osoby trzecie dostępu do Konta w serwisie internetowym.
 10. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za deklarowane za pomocą serwisu Greensender.pl komunikaty i treści oraz za sposób i realizację elektronicznych kuponów rabatowych.
 11. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za legalność wysyłania informacji handlowej do wskazanych przez siebie odbiorców w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 3.

Zakres i warunki korzystania z Serwisu

 

 1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się wobec Usługobiorcy do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych alternatywnie:
  1. w umowie o świadczenie usług zawartej drogą elektroniczną (Usługobiorcy korzystający z platformy płatności elektronicznych płatności.pl),
  2. zawartej indywidualnie umowie (Usługobiorcy korzystający z płatności tradycyjnych).
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest, po spełnieniu przez Użytkownika i Usługodawcę następujących warunków:
  1. wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, dostępnego w Serwisie,
  2. skutecznego przesłania przez Użytkownika prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, zgodnie z procedurą Rejestracji do Serwisu,
  3. weryfikacji danych Użytkownika przez Usługodawcę,
  4. wysłania przez Usługodawcę potwierdzenia zawarcia umowy na adres mailowy Użytkownika wskazany w formularzu zlecenia.
 3. Umowa zawarta indywidualnie zostaje zawarta po złożeniu przez Strony zgodnych oświadczeń woli co do jej treści w formie pisemnej na warunkach określonych tą umową. W zakresie nieuregulowanym tą umową zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Usługobiorca i Usługodawca mogą wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, zachowując termin wypowiedzenia określony w indywidualnej umowie bądź poprzez wyrejestrowanie z Serwisu w przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną. Nie dotyczy to przypadków kiedy rozwiązanie umowy może nastąpić w trybie natychmiastowym, a o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług w terminie wysłania Usługobiorcy potwierdzenia zawarcia Umowy.
 7. Korzystanie z Usług w ramach Serwisu jest płatne. Szczegółowy cennik danej Usługi określany jest podczas wyboru odpowiedniego pakietu z poziomu Serwisu lub w indywidualnej umowie. W przypadku nie wyszczególnienia ceny poszczególnej usługi w indywidualnej umowie, stawka za poszczególną usługę obowiązuje wedle aktualnego cennika opublikowanego na stronie www Serwisu.
 8. Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę VAT opiewającą na kwotę wykupionej Usługi w postaci elektronicznej dostępnej na portalu Greensender.pl, po zalogowaniu do Panelu Klienta.
 9. Dostęp do modułów testowych jest bezpłatny.
 10. Usługobiorcy oraz Użytkownicy korzystający z Serwisu nie mogą wykorzystywać Serwisu do działań niezgodnych z obowiązującym prawem oraz nie mogą wprowadzać do Serwisu treści niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem lub naruszających praw osób trzecich.
 11. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Serwisu:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa:
   • ie 7.0+
   • mozilla firefox
   • safari
   • opera
   • chrome
   • Comodo
   • Netscape Navigator
 12. Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i jednocześnie pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego Konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu, a w szczególności gdy Usługobiorca:
  1. podał w trakcie Rejestracji w Serwisie nieprawdziwe dane, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, w tym dokonał skutecznej rejestracji posługując się loginem i hasłem do niego nienależącymi,
  2. dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia praw lub dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników lub Usługobiorców Serwisu lub dóbr osobistych kontrahentów Usługodawcy,
  3. nadużył środków komunikacji elektronicznej, powodując tym samym przeciążenie systemu informatycznego Usługodawcy,
  4. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy.
  5. Nie będzie dysponował zgodą odpowiednich osób na dostarczanie informacji handlowej drogą elektroniczną i Usługodawca otrzyma choć jedną wiarygodną skargę odbiorcy korespondencji elektronicznej.
 13. W razie powstania lub ujawnienia się przyczyn technicznych, ekonomicznych lub prawnych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających mu dalsze wykonywanie umowy zgodnie z jej treścią w tym – w razie znaczącego podniesienia cen przez operatorów, z usług których korzysta przy wykonywaniu Umowy Usługodawca względem stawek dotychczasowych, Usługodawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jednocześnie zwracając Usługobiorcy część wynagrodzenia odpowiadającą niewykorzystanej przez Usługobiorcę części Usługi.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub wprowadzenia utrudnień w korzystaniu z usług opisanych w Regulaminie lub Umowie, koniecznego w czasie konserwacji lub aktualizacji Serwisu. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będą każdorazowo publikowane na stronie www. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy zaprzestanie korzystania z usług będzie spowodowane sytuacjami niezależnymi od Usługodawcy.
 15. Usługodawca będzie upoważniony do czasowego wyłączenia Usługobiorcy z korzystania z usług w razie poważnego zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu lub danych zgromadzonych na Serwerze. Jeśli z tego powodu nie doszło do skutku wykonanie zamówionej Usługi, Usługodawca umożliwi wykonanie jej w innym terminie lub w inny uzgodniony przez Strony sposób.
 16. Usługodawca nie odpowiada za szkody wywołane zaprzestaniem lub utrudnieniami w korzystaniu z Usługi, z wyjątkiem Awarii. W przypadku Awarii, jeżeli dostęp do Usługi będzie utrudniony przez okres co najmniej 7 dni lub Usługodawca zaprzestanie świadczenia Usługi na okres co najmniej 7 dni, Usługobiorca może domagać się odszkodowania w granicach rzeczywiście poniesionej straty z wyłączeniem korzyści, jakich spodziewał się w związku z realizacją Usługi. Jeżeli w przypadku Awarii nie doszło do skutku wykonanie zamówionej Usługi, Usługodawca w ramach odszkodowania umożliwi wykonanie jej w innym terminie lub w inny uzgodniony przez Strony sposób.
 17. Cennik Usług generowanych z poziomu Serwisu stanowi integralną część Regulaminu i jego zmiany wchodzą w życie na takich zasadach, jak zmiany Regulaminu. Zmiana cennika nie dotyczy Usług już zapłaconych (poprzez płatności.pl lub na podstawie Umowy).

 

§ 4.

Dane Osobowe i Poufność

 

 1. Usługodawca jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w zakresie, w jakim Usługobiorcy wyrazili na to zgodę podczas rejestracji.
 2. Usługodawca jest upoważniony przez Usługobiorcę do przekazania podmiotom trzecim danych osobowych Usługobiorcy do przetwarzania w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług.
 3. Usługobiorca ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz – po zaprzestaniu korzystania z Usługi – do żądania ich usunięcia.
 4. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy bezpieczeństwo przechowywanych w swoich zasobach informatycznych danych.
 5. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy dochowanie poufności odnośnie treści wiadomości kierowanych za pośrednictwem serwisu Greensender.pl, a także danych podmiotu przez oraz do którego są one kierowane, o ile ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje, o których mowa, mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w przepisach prawa.

 

§ 5.

Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi.
 2. Usługobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym, a Serwisem.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utratę przez Usługobiorcę danych w ramach Konta spowodowaną Awarią, awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,
  2. negatywne konsekwencje braku wylogowania się przez Usługobiorcę z Serwisu po zakończeniu danej akcji,
  3. skutki korzystania z Serwisu i Usług przez Usługobiorcę w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu poszczególnych Usług, a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami, sposób korzystania z Konta i Serwisu przez Usługobiorcę oraz związane z tym ewentualne szkody,
  4. skutki wykorzystania w trakcie procesu Rejestracji przez osobę nieuprawnioną adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego osoby, która nie wyraziła na to zgody,
  5. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym.
  6. za treść jakichkolwiek wypowiedzi Usługobiorcy, wysyłanych za pośrednictwem Serwisu,

 

§ 6.

Reklamacje

 

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu: niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w regulaminie lub umowie terminu świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, lub niewykonania, nienależytego lub wadliwego wykonania Usługi objętej treścią zawartej przez Strony umowy.
 2. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej zwykłej lub drogą mailową za pośrednictwem loginu i hasła Usługobiorcy w tytule „reklamacja / Login”.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu lub Usługami, a także reklamacje Usługobiorca może zgłaszać na adres: pomoc@greensender.pl.
 4. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa miała być wykonana lub nie została wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Usługobiorcę.
 5. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania, licząc od dnia jej wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Usługodawcy drogą mailową, lub datę doręczenia reklamacji za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 6. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu i Usług, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Usługobiorców.
 7. W razie nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych Usług, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę kierując zawiadomienie do: pomoc@greensender.pl.
 8. W trakcie korzystania z Usługi, Usługobiorca zobowiązany jest utrzymywać w poufności Hasła i Login oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie Loginu lub Hasła.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Usługobiorcy, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.

 

§ 7.

Zmiana Regulaminu

 

 1. Usługodawca jest upoważniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Nowa treść Regulaminu jest obowiązująca od dnia jego opublikowania na stronie www.greensender.pl

 

§ 8.

Postanowienia przejściowe i końcowe

 

 1. Wszelkie oświadczenia stron pozostające w związku z zawartą między nimi umową będą kierowane na ich adresy lub adresy e-mail, wskazane w niniejszym Regulaminie, Umowie lub Formularzu Rejestracyjnym. O zmianie danych adresowych Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę. Do chwili otrzymania przez stronę informacji o zmianie danych adresowych kontrahenta, oświadczenie skierowane przez nią pod dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone bez względu na to czy zostało odebrane.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania, przechowywania i archiwizacji treści wysyłanych wiadomości elektronicznych oraz adresów IP komputerów, z których są realizowane wysyłki SMS. Dane są przechowywane w celu udokumentowania wysyłek w przypadku stwierdzenia naruszeń niniejszego Regulaminu, Umowy, lub Praw osób trzecich, w tym także przekazania wszelkich dokumentów organom ścigania na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015.

 

Prowadź efektywną komunikację e-mailingową
i zostań teraz e-marketerem wzrostu twojej firmy